Circuit per garantir la seguretat i la salut dels treballadors públics

Les organitzacions sindicals USO, STEI-i, CSIF, CCOO, UGT y SINTTA i els representants
de l’Administració, han establert el següent circuit per garantir la seguretat i la salut
dels treballadors públics, arribant al següent
ACORD:
PRIMER.- Qualsevol empleat públic que presenti símptomes compatibles amb el
COVID-19, hagi estat en contacte estret amb alguna persona contagiada o presenti
els citats símptomes, ha de comunicar-ho Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Ho
comunicarà al seu superior jeràrquic posant-ho en coneixement del Secretari
General. Les persones amb símptomes seran retirades del lloc de feina.
SEGON.- L’empleat públic descriurà la seva situació, a l’efecte que el servei sanitari de
el Servei de Prevenció de Riscos Laborals la valori. De conformitat amb el que disposa
el protocol del Ministeri de Sanitat d’actuació per als serveis de prevenció davant de
l’exposició a la SARS-CoV-2, de 30 de març de 2020, el servei sanitari de prevenció de
riscos laborals durà a terme una avaluació individualitzada de el risc i de les tasques a
realitzar per la persona treballadora d’un operador crític de serveis essencials, tenint
en compte els factors de vulnerabilitat i especial sensibilitat de la persona
treballadora.
TERCER.- D’acord amb l’esmentat protocol, el servei sanitari del Servei de Prevenció
haurà de determinar si l’empleat públic és un contacte causal amb cas possible,
probable o confirmat de COVID- 19 (continuant amb l’activitat laboral normal, i
vigilant passivament l’aparició de símptomes) o si és un contacte estret (en aquest
cas, se li retirarà de l’activitat laboral amb un quarantena domiciliària i se li citarà
perquè presencialment se li dugui a terme un recollida de mostres per a la realització
d’un PCR, en el termini màxim de 7 dies).
QUART.- En el cas que l’operador crític de serveis essencials presenti símptomes
compatibles amb una infecció respiratòria aguda, i seguint amb el protocol, se li
col·locarà una mascareta quirúrgica i es retirarà de la seva activitat professional. Se li
farà recollida de mostres presencial per PCR en el termini màxim de 48-72 hores. En
cas que sigui negatiu, es reincorporarà al seu lloc de treball.
CINQUENA.- La recollida de mostres per a realitzar el test de diagnòstic per PCR
seran dutes a terme pel servei sanitari de el Servei de Prevenció de la CAIB. Per
garantir les condicions de seguretat i salut del propi servei sanitari del Servei de
Prevenció, la Direcció General de la Funció Pública garantirà que els mateixos
disposen del curs de formació específic, d’un lloc de COVID-exprés al recinte del
mateix servei, dels equips de protecció individual adequats a les mateixes condicions
que el personal que està duent a terme la recollida de mostres per a la realització de
les proves de diagnòstic per PCR per als professionals sanitaris i sociosanitaris.
La recollida de mostres per realitzar el test es durà a terme dins el recinte del Servei
de Prevenció, a aquest efecte s ‘habilitarà un punt de recollida de mostres dins del
recinte on es troba l’edifici de Prevenció de Riscos laborals, amb la finalitat que
l’empleat públic es limiti a acudir amb el seu vehicle i des del mateix pugui dur-se a
terme la recollida de mostres. sempre que es donin les condicions oportunes per a
això seguint les instruccions sanitàries.
Mentre es posa en funcionament el procediment de recollida de mostres per a
realitzar els pertinents test i es dota el servei de prevenció de la CAIB de la formació
específica, així com dels EPIS necessaris, el servei de prevenció de la CAIB
determinarà d’entre els casos possibles els originaris dels contagis perquè amb
coordinació amb Salut puguin ser sotmesos al test de diagnòstic.
SISENA.- En compliment de l’acord aconseguit a la taula sectorial l’1 d’abril de 2020,
es facilitarà regularment informació a la mateixa sobre l’aplicació del present acord

 

PDF de l’acord