LLISTA PROVISIONAL DE VALORACIÓ DE MÈRITS DEL COS SUPERIOR

Que s’exposa en la web de l’EBAP (<http://ebap.caib.es>), la llista provisional de valoració de mèrits,
amb indicació de les puntuacions que han obtingut les persones aspirants, del procediment del cos Superior