El Govern adopta noves mesures conseqüència de la invasió de Rússia a Ucraïna

El Consell de Govern s’ha reunit, en sessió extraordinària, per tal d’aprovar el pla de xoc per pal·liar els efectes econòmics i socials de la invasió de Rússia a Ucraïna i, pel que fa a Funció Pública ha acordat:

Comissió Permanent per simplificar i agilitzar processos selectius de personal
Pel que fa a la funció pública, el Decret llei preveu la creació de la Comissió Permanent de Selecció i Provisió de Personal, adscrita a l’Escola Balear d’Administració Pública, amb l’objectiu de fer els processos selectius d’accés a la funció pública com a personal funcionari de carrera o interí i de comprovar els mèrits en els procediments ordinaris de provisió de llocs de treball a l’Administració pública.
Aquesta Comissió permetrà, en definitiva, professionalitzar els tribunals a fi d’agilitzar els processos selectius per accedir a la funció pública i els processos de provisió, així com afrontar amb més garanties el procés d’estabilització per reduir la temporalitat en l’Administració pública per davall del 5 %.
Finalment, es preveu la simplificació de les borses de treball i la presentació i tramitació de sol•licituds, així com la introducció de la declaració responsable en la baremació.

Si voleu consultar la informació completa aquí