PROPOSTA CARRERA PROFESSIONAL PRESENTADES

El passat 24 d’octubre es va iniciar la negociació del text refós dels acords de carrera vigents amb inclusió dels criteris per al desenvolupament de la carrera professional ordinària, i l’Administració va atorgar les organitzacions sindicals d’un termini (fins el 31 d’octubre) per presentar les seves propostes.

La secció sindical USO CAIB ha presentat un escrit amb 22 propostes, de les quals destaquem:

1 Que s’incorpori un sistema transitori d’accés de manera que els reconeguin els requisits i els mèrits referits al moment d’implantació per al personal funcionari que no ha tingut opció d’accedir al complement de carrera professional i que acompleix els requisits d’antiguitat i formació, ja sigui per no prestar serveis actius a 31 de desembre de 2015 a la CAIB o altres situacions.

2 Que s’incorpori un sistema transitori d’actualització de nivells que habiliti l’accés extraordinari a més d’un nivell, per compensar la manca de convocatòries ordinàries d’aquests darrers anys, fet que ha limitat des de 2018 les possibilitats del personal funcionari a l’accés a nivells superiors i que ha endarrerit la seva progressió.

3 Que s’incorpori el seu caràcter permanent dels sistema de carrera, que habiliti al personal funcionari iniciar (mitjançant sol•licitud i a instància de part) el procediment d’accés a un nivell superior, sense dependre de la voluntat de l’administració de convocar o no.

4 Que s’ampliï el reconeixement dels efectes econòmics del personal funcionari interí que ha pogut accedir al sistema de carrera mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022 en iguals condicions que la resta del personal funcionari.

5 Que s’actualitzin les quanties del complement de carrera professional per incrementar-les, al manco, en la part corresponent a la que estableix la Llei 6/2010, de 17 de juny, per la qual s’adopten mesures urgents per a la reducció del dèficit públic.

Us seguirem informant!

Propostes USOCAIB acords carrera