Comunicat del Comité de Seguretat i Salut

COMUNICAT

Els delegats i delegades de prevenció que formen part del Comité de Seguretat i Salut a
la CAIB i per tant, tots els sindicats que formen part del mateix, estaran especialment
vigilants per vetlar pel cumpliment de les mesures preventives dins de l’administració
autonòmica com a conseqüència de la feblesa en l’aplicació de les dites mesures en
determinats serveis públics.
Les administracions públiques, ja sigui en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, de
Comunitats Autònomes o de les corporacions locals, han optat en molts casos per
implantar la modalitat no presencial, teletreball o rotació de plantilles per torns, en els
serveis no considerats essencials o prioritaris. Amb aquesta mesura, que ens sembla
encertada, d’una banda es pretén posar fora de perill a les plantilles de possibles contagis
per coronavirus i de l’altra, s’evita la transmissió de virus pels desplaçaments.
En qualsevol cas, els delegats i delegades del CSS entenem que encara es pot acurar un
poc més, el personal que podría estar inclòs al teletreball o a disposició per poder formar
part del reforç quan sigui necessari.
Per altre banda, en els serveis essencials on cal mantenir i reforçar les plantilles, els
delegats i delegades del CSS insistim que aquests, han de garantir la protecció de la salut
de les empleades i empleats públics, havent de proporcionar els equips de protecció
adequats a cada circumstància (alcohol o similar, mascaretes, guants,etc.)
Per aquests motius, demanam a l’Administració que ens mantengui informats
constantment de totes les dades rellevants en l’àmbit de Serveis Generals de la CAIB en
aquesta emergència sanitària i hem presentat un document dirigit a Funció Pública
indicant propostes de mesures.

Els delegats i delegades del CSS vetllaran perquè no s’exposi a cap risc a les empleades
i empleats públics de la CAIB

Comunicat en pdf