RECONEIXEMENT DE CARRERA ALS FUNCIONARIS INTERINS I LABORALS TEMPORALS: LLISTA DEFINITIVA

En el BOIB núm. 130, de 6 d’octubre de 2022, s’ha publicat la llista definitiva del personal funcionari interí i laboral temporal admès en el procés extraordinari d’implantació inicial de nivell de carrera professional, amb indicació del nivell d’enquadrament i els dies sobrers (annexos 1 i 2).

També s’ha publicat la llista amb les reclamacions no acceptades amb indicació del motiu de denegació i les sol·licituds que estan pendents de revisió per tractar-se de qüestions diferents a les reclamacions a la llista provisional (annex 3).

La resolució inclou una comunicació a les persones, que dins el termini atorgat per fer reclamacions a la llista provisional han presentat sol·licituds d’accés a nivells superiors o d’enquadrament inicial mitjançant l’aplicació de la Resolució de 22 de desembre de 2017.

IMPORTANT PERSONAL LABORAL TEMPORAL I FUNCIONARI INTERÍ
Una vegada la implantació inicial de nivell de carrera professional, l’Administració aplicarà d’ofici al personal laboral temporal i funcionari interí que tengui fraccions de temps romanents superiors a tres anys en data 31 de desembre de 2015 i que compleixi la resta de requisits i mèrits necessaris el que estableix la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 22 de desembre de 2017 (BOIB
núm. 159, de 28 de desembre de 2017) per accedir a nivells superiors o per l’enquadrament inicial.
Les sol·licituds que estan pendents de revisió per tractar-se de qüestions diferents a les reclamacions a la llista provisional referents a aquest assumpte es resoldran en aquest procediment.
Amb aquesta resolució s’obre un termini de quinze dies hàbils, a partir de demà, per aportar els documents que acrediten el compliment dels requisits i mèrits necessaris si encara no consten inscrits en l’expedient personal.
IMPORTANT PERSONAL FUNCIONARI
La Resolució disposa, en referència a les situacions de canvi de cos, escala, especialitat o categoria professional del personal funcionari de carrera o laboral fix amb carrera professional reconeguda per passar a prestar serveis com a funcionari interí o laboral temporal en l’àmbit de serveis generals, i per evitar la presentació massiva de sol·licituds pel que fa al cas, l’Administració tramitarà d’ofici el pagament del complement de carrera professional al personal que el tengui reconegut en el cos, l’escala, l’especialitat o la categoria professional a què pertanycom a funcionari de carrera o laboral fix de la CAIB i que passi o hagi passat amb anterioritat a l’aprovació dels acords de 4 i 9 de maig de 2022 a prestar serveis com a personal funcionari interí o laboral temporal en un altre cos, escala, especialitat o categoria professional.
La Resolució recorda que poden reclamar els seus drets les persones que es trobin en les situacions següents:
a)
El personal funcionari interí i laboral temporal que estava en actiu en data 31 de desembre de 2015 dins l’àmbit dels serveis generals de la CAIB que posteriorment va assolir la condició de funcionari de carrera o personal laboral fix en el mateix cos, escala, especialitat o categoria professional i que, d’acord amb el que establia el punt 7.1 dels acords de 12 i 16 de novembre de 2015, fou enquadrat en el nivell I de carrera professional, podrà sol·licitar la revisió d’aquest enquadrament.
b)
El personal funcionari interí i laboral temporal que estava en actiu en data 31 de desembre de 2015 dins l’àmbit dels serveis generals de la CAIB que posteriorment va assolir la condició de funcionari de carrera o personal laboral fix en un cos, escala, especialitat o categoria professional diferent i que, d’acord amb el que establia el punt 7.2 dels acords de 12 i 16 de novembre de 2015, fou enquadrat en el nivell I de carrera professional, haurà d’optar per continuar amb la carrera professional ordinària ja iniciada amb aquest
enquadrament en el nou cos, escala o categoria professional com a funcionari de carrera o laboral fix
o sol·licitar l’enquadrament extraordinari en el cos, l’escala o la categoria en què prestava serveis en data 31 de desembre de 2015 com a funcionari interí o laboral temporal.

LISTA DEFINITIVA