Reconeixement nivell I de la carrera professional horitzontal. NOMÉS per als funcionaris dels serveis generals de NOU INGRÉS a la CAIB per les convocatòries d’ofertes públiques d’ocupació dels anys 2014, 2015, 2016 i 2017

El punt 7 de l’Acord del Consell de Govern de 20 de novembre de 2015, pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals, de 12 de novembre de 2015 i l’Acord del Comitè Intercentres de 16 de novembre de 2015, pels quals s’aproven les bases per a reactivar la Carrera Professional del Personal Funcionari i Laboral de Serveis Generals de l’Administració de la CAIB i es remodelà l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015:

  1. Personal funcionari interí

7.1 El personal funcionari interí de l’àmbit dels serveis generals que estigui en actiu en data 12 de novembre de 2015 i assoleixi la condició de funcionari de carrera per haver superat les proves selectives corresponents a les ofertes públiques d’ocupació dels anys 2014, 2015, 2016 i 2017 en el mateix cos o escala, i que acrediti haver prestat cinc anys de serveis de manera ininterrompuda en l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ha de ser enquadrat en el nivell I de carrera horitzontal amb efectes des de la data de presa de possessió com a funcionari de carrera. En el supòsit que a les ofertes públiques esmentades no s’ofereixi el cos, escala o especialitat per al qual està nomenat el personal funcionari interí caldrà esperar a la convocatòria de la primera oferta pública que n’inclogui per a l’enquadrament assenyalat en el paràgraf anterior.

7.2 En el supòsit de personal funcionari interí i laboral temporal que superi les proves selectives a un cos, escala o categoria diferent del qual presta serveis com a funcionari interí o com a laboral temporal s’ha de tenir en compte la regla de la ponderació establerta en el punt 3 per enquadrar-lo com a màxim en el nivell I de carrera horitzontal amb efectes des de la data de presa de possessió com a funcionari de carrera o laboral fix, sempre que acrediti haver prestat el temps necessari de manera ininterrompuda en l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Si existeixen interrupcions en la prestació dels serveis que no superen 20 dies, s’entén als efectes d’aquest punt que no hi ha interrupció.

En relació al punt 7 i donant resposta a les vostres consultes, hem preparat un model per què  sol·liciteu el vostre enquadrament  al nivell I de la carrera professional horitzontal.

Us fem un resum dels requisits:

  • Haver estat en actiu en data 12 de novembre de 2015
  • Haver superat les proves selectives corresponents a les ofertes publiques d’ocupació dels anys 2014, 2015, 2016 i 2017
  • Que sigui en el mateix cos o escala professional o si es diferent cos o escala, s’ha de tenir en compte la regla de la ponderació (punt 3 de l’acord)
  • Acreditar haver prestat cinc anys de serveis de manera ininterrompuda en l’Administració de la CAIB

Els efectes del reconeixement de la carrera seran des de la data de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

Model sol·licitud (word)

Model sol·licitud (pdf)

Acord del Consell de Govern de 19 de gener de 2018, de ratificació de l’Acord del Comitè Intercentres de 18 de desembre de 2017 i de l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19 de desembre de 2017 pels quals es modifiquen els acords relatius a la carrera professional del personal de l’àmbit de serveis generals

Acords de carrera (CONSOLIDAT a novembre 2018)