Publicació de les llistes provisionals del concurs-oposició del cos Administatiu

En data 15 de març de 2022, l’EBAP ha fet públiques les llistes provisionals de persones aspirants seleccionades del concurs oposició de les proves selectives convocades per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos administratiu de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Les persones interessades disposen d’un termini de tres dies hàbils a partir de l’endemà d’aquesta publicació per efectuar les reclamacions. Podeu consultar aquí