Procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera CAIB: llistes d’admesos i exclosos

23/02/2022

Es publiquen les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, en el procediment per proveir llocs de treball de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocat per la Resolució de 22 d’octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d’1 de novembre)

Les persones excloses disposen d’un termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la Resolució en la página web http://ebap.caib.es per esmenar les deficiències detectades i per aportar els documents preceptius.

Del 24 de febrer de 2022 al 10 de març de 2022.

Diposau de tot la informació aquí