CONCURS: ACLARIMENT EN EL CÒMPUT DEL TERMINI D’AL·LEGACIONS

Concurs de Trasllats

Atesos els dubtes ocasionats en relació amb el còmput del termini d’al·legacions a la proposta provisional d’adjudicació dels llocs de feina objecte de la convocatòria del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s’aclareix que el dia 24 de juny de 2022 es considera inhàbil a tots els efectes, ja que és festiu al municipi de Palma, seu de l’òrgan administratiu que tramita el procediment esmentat.
Per aquest motiu, tal i com ja vàrem publicar, el termini per presentar les al·legacions i/o sol·licitar audiència finalitza el dia 28 de juny de 2022.