SOLICITUD CALENDARIZACIÓN NEGOCIACIÓN CRITERIOS CARRERA PROFESIONAL.

ASUNTO: CALENDARIZACIÓN NEGOCIACIÓN CRITERIOS CARRERA PROFESIONAL.

El pasado día 19 de julio se publicó en el BOIB el “Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022 pel qual es ratifiquen els acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2022 i del Comitè Intercentres de 9 de maig de 2022 de modificació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015”

En el punto 5 de dicho Acuerdo se cita textualmente:

“5. Desenvolupament de la carrera professional i pau social
L’Administració de la Comunitat Autònoma es compromet a, en el termini màxim de tres mesos des de l’aprovació d’aquest Acord, iniciar la negociació d’un text refós dels acords de carrera vigents amb inclusió dels criteris per al desenvolupament de la carrera professional ordinària.”

Dado que ya han pasado 2 meses desde la publicación del mencionado Acuerdo,

SOLICITAMOS

Que se incluya como punto del Orden del día de la próxima MSSG:

• Calendario de reuniones para la negociación de dichos criterios