NOTA SOBRE LA INSTRUCCIÓ 2/2023, DE 20 DE FEBRER, DE LA DIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA, RELATIVA A LA SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ MITJANÇANT CRIDA COL•LECTIVA

NOTA SOBRE LA INSTRUCCIÓ 2/2023, DE 20 DE FEBRER, DE LA DIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA, RELATIVA A LA SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ MITJANÇANT CRIDA COL•LECTIVA
BOIB núm. 25, de 25 de febrer de 2023

L’Administració habilita un règim especial de crida col•lectiva per al nomenament de personal funcionari interí, que complementa el sistema habitual de crida telefònica.
El sistema de crida col•lectiva es pot utilitzar en casos taxats:
– ocupar cinc o més llocs d’un determinat cos, escala o especialitat de les mateixes característiques;
– per qualsevol altra causa justificada que requereixi agilitar l’ocupació d’un o més llocs de treball.
El procediment de crida col•lectiva serà telemàtic i d’execució setmanal:
– Els divendres, o el dia hàbil immediatament anterior, es publicaran els llocs a la Seu Electrònica de la Direcció General de Funció Pública.
-Les persones interessades s’han d’identificar a la Seu Electrònica mitjançant DNI electrònic, certificat electrònic o el sistema Cl@ve.
– Es poden presentar les persones que es trobin en la situació de disponible de la borsa activa corresponent, independentment de la posició que ocupin.
Excepcionalment també es podran presentar les persones en situació de disponible de la següent borsa en ordre de preferència.
– El termini per optar als llocs de treball oferts finalitza a les 10.00 h del dilluns o del dia hàbil immediatament posterior.
Els llocs oferts s’han d’adjudicar per ordre rigorós de prelació de les persones aspirants de la borsa que hagin manifestat la seva conformitat, i es formalitzarà el nomenament.
L’Administració publicitarà el sistema de crida col•lectiva abans de la seva posada en marxa, i pot instaurar un sistema de subscripció d’alertes per informar les persones interessades.
US SEGUIREM INFORMANT

NOTA INSTRUCCIÓ CRIDA COL.LECTIVA