CONSELL DE GOVERN: APROVAT L’INCREMENT DEL 0,5 % A LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL A L’ADMINISTRACIÓ DE LA CAIB I ALS INTEGRANTS DEL SECTOR PÚBLIC

CONSELL DE GOVERN: APROVAT L’INCREMENT DEL 0,5 % A LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL A L’ADMINISTRACIÓ DE LA CAIB I ALS INTEGRANTS DEL SECTOR PÚBLIC

La mesura és d’aplicació directa després que el Consell de Ministres l’aprovàs el 6 de febrer i L’increment tindrà caràcter retroactiu amb efectes d’1 de gener de 2023

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques, ha aprovat avui divendres l’increment del 0,5 % en les retribucions del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d’ens integrants del sector públic autonòmic que preveu l’article 19.Dos.2.b) de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2023, i en compliment del que es va aprovar el passat 6 de febrer en el Consell de Ministres.

L’increment retributiu està vinculat a l’evolució de l’índex harmonitzat de preus de consum
(IHPC). La llei preveu el supòsit que, si la suma de l’IHPC de l’any 2022 i de l’IHPC avançat del mes de setembre de 2023 és superior al 6 %, s’ha d’aplicar un increment retributiu addicional màxim del 0,5 %. A aquests efectes, una vegada que l’Institut Nacional d’Estadística (INE) va haver publicat les dades, el Consell de Ministres va aprovar el 6 de febrer aquest increment que es va publicar en el BOE número 34, de 8 de febrer de 2024.

En l’àmbit de les retribucions del personal empleat públic de la CAIB, el cost efectiu d’aquest increment, referit a tot l’any 2023 i inclosa la part corresponent a la Seguretat Social, serà de 8.689.305,97 € distribuïts de la manera següent: personal de serveis generals i alts càrrecs (1.026.283,92 €), personal docent (3.453.754,05 €) i personal estatutari ?Servei de Salut? (4.209.268 €).

Aquest increment es calcularà respecte de les retribucions vigents el 31 de desembre de 2022 i amb efectes d’1 de gener de 2023 i s’abonarà de manera preferent a partir del mes de febrer de 2024.

Consulta