NOVETATS PROCÉS ESTABILITZACIÓ-CONCURS DE MÈRITS

Durant la roda de premsa convocada per la CAIB per informar sobre el procés d’estabilització d’interins de la CAIB, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en funcions ha anunciat la publicació de les llistes provisionalsamb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants, una vegada conclòs el procediment de revisió i baremació per part dels tribunals. A més, s’ha publicat l’oferiment de llocs de feina al concurs de mèrits.

Amb aquestes publicacions s’inicia el tràmit d’al•legacions i revisió dels expedients, i s’obre un termini de set dies hàbils, fins dia 22 de juny, per al•legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs, i per sol•licitar veure l’expedient de valoració (es comunicarà la data i l’hora en què les persones interessades podran tenir vista de l’expedient en la web http://oposicions.caib.es).

Igualment, dins aquest termini de set dies, els Tribunals requeriran als aspirants que presentin la documentació acreditativa del compliment dels requisits a que fa referència la base 12 i l’escrit d’elecció de llocs de treball oferts, per ordre de preferència.

Abans de la publicació de la llista definitiva de valoració de mèrits els tribunals han de resoldre i notificar de forma motivada les al•legacions efectuades pels aspirants.

Consulta tota la informació aquí