Entradas por CAIB Sección Sindical

Publicació de les llistes provisionals del concurs-oposició del cos Administatiu

En data 15 de març de 2022, l’EBAP ha fet públiques les llistes provisionals de persones aspirants seleccionades del concurs oposició de les proves selectives convocades per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos administratiu de l’Administració general de la […]

Publicado bolsín de Auxiliar Técnico Educativo (ATE)

Resolució del secretari general de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d’exclusió, del concurs per constituir una borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional d’auxiliar tècnic educatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes […]

Concurso de traslados: Modificación de las Comisiones Técnicas de Valoración

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 4 de març de 2022, de modificació de la composició de les comissions tècniques de valoració establertes en l’annex 3 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 22 d’octubre de 2021 per la qual s’aproven la convocatòria, les […]