Entradas por CAIB Sección Sindical

Bolsa de horas de hasta un 5% de la jornada

En la negociación de este Acuerdo, (2021), solicitamos a la Administración que publicara una instrucción para unificar criterios en los centros de trabajo y poder informar a todos los trabajadores de la CAIB. Seguimos a la espera de la instrucción y, por ello, os remitimos un extracto del manual para que aquellos que lo necesitéis […]

Resum de la reunió sobre temporalitat a l’ocupació pública de les Illes Balears

Representants de la FACUSO IB participen en les sessions de constitució de les meses de negociació creades pel Decret Llei 2/2022, de 7 de febrer (convalidat en la sessió del Parlament de les Illes Balears de 15 de març de 2022), pel qual s’estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació […]

Publicació de les llistes provisionals del concurs-oposició del cos Administatiu

En data 15 de març de 2022, l’EBAP ha fet públiques les llistes provisionals de persones aspirants seleccionades del concurs oposició de les proves selectives convocades per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos administratiu de l’Administració general de la […]

Publicado bolsín de Auxiliar Técnico Educativo (ATE)

Resolució del secretari general de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d’exclusió, del concurs per constituir una borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional d’auxiliar tècnic educatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes […]

Concurso de traslados: Modificación de las Comisiones Técnicas de Valoración

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 4 de març de 2022, de modificació de la composició de les comissions tècniques de valoració establertes en l’annex 3 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 22 d’octubre de 2021 per la qual s’aproven la convocatòria, les […]