PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS CAIB 2019

Projecte de Llei de Pressupos Generals de la CAIB per al 2019.

web.parlamentib.es