Buscar

Si los resultados no te satisfacen, intenta una nueva búsqueda con otros términos.

1 resultados de la búsqueda de:

1

PROPOSTA DEFINITIVA D’ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE FEINA

En data 5 de setembre de 2022 es fa pública a la pàgina web http://ebap.caib.es i al tauler d’anuncis de l’EBAP la proposta definitiva d’adjudicació dels llocs de feina objecte de la convocatòria del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, […]