Buscar

Si los resultados no te satisfacen, intenta una nueva búsqueda con otros términos.

1 resultados de la búsqueda de:

1

CONCURS: ACLARIMENT EN EL CÒMPUT DEL TERMINI D’AL·LEGACIONS

Concurs de Trasllats Atesos els dubtes ocasionats en relació amb el còmput del termini d’al·legacions a la proposta provisional d’adjudicació dels llocs de feina objecte de la convocatòria del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s’aclareix que el dia 24 […]